Friday, August 31, 2012

Studie pleit voor fonds om jongeren te organiseren

Jongerenvertegenwoordigers binnen de Europese vakbeweging zijn over het algemeen tevreden over de inspanningen van vakbondsfederaties om jongeren aan zich te binden. Het belangrijkste onderdeel waar meer inzet nodig is, zijn organizing-campagnes. Dat blijkt uit een onderzoek van Kurt Vandaele van het European Trade Union Institute.
Het is algemeen bekend dat weinig jongeren lid zijn van een bond. Soms wordt aangenomen dat dit een gevolg is van individualisering en desinteresse. Diverse onderzoeken, ook in Nederland, hebben echter laten zien dat jongere werknemers minstens zo positief staan tegenover lid worden van een vakbond als oudere werknemers. Ook zijn er aanwijzingen dat de houding ten opzichte van vakbonden in Europa sinds begin jaren tachtig eerder positiever dan negatiever is geworden. Dat roept de vraag op waarom deze latente positieve houding zich niet vertaalt in daadwerkelijke betrokkenheid.
Vandaele voert aan dat jongeren vaak werkzaam zijn in bedrijven en sectoren waar de vakbond geen sterke positie heeft, vaak met onzekere contracten. De jongerenvertegenwoordigers uit zijn onderzoek zeggen dat jongeren vooral lid worden van een vakbond door persoonlijk contact met andere leden of met vakbondsvertegenwoordigers. Zij onderstrepen dan ook het belang van organizingcampagnes als middel om jongeren bij de bond te betrekken. Dit heeft voor hun de hoogste prioriteit na het aanpakken van de jeugdwerkloosheid.
Vandaele ziet een belangrijke rol weggelegd voor individuele bonden, maar pleit daarnaast voor een bondsoverstijgend fonds waarmee gerichte campagnes kunnen worden gefinancierd om jongeren te organiseren.

Kurt Vandaele (2012), Youth Representatives’ Opinions on Recruiting and Representing Young Workers: A Twofold Unsatisfied Demand? Te verschijnen in European Journal of Industrial Relations.

No comments: