Saturday, November 20, 2010

Ongelijk loon in Amerikaanse industrie

Onder druk van de hoge werkloosheid zien Amerikaanse bonden zich gedwongen om contracten te sluiten die lagere lonen bieden aan nieuwe werknemers en aan uitzendkrachten dan aan de huidige werknemers bij bedrijven als General Motors, Chrysler en Caterpillar. Zo is er een Harley-Davidson fabriek waar vaste werknemers $31 per uur verdienen. Nieuw personeel krijgt $25, wat het loon wordt voor alle vaste krachten wanneer de oude garde het bedrijf heeft verlaten. Flexwerkers krijgen $18,50 per uur.
Een bestuurder van de United Steelworkers die werknemers bij Harley-Davidson vertegenwoordigt spreekt van ‘absoluut een nederlaag voor de vakbeweging’. Industriële bedrijven proberen al tientallen jaren om ‘gestapelde’ contracten te sluiten die onderscheid maken tussen huidige werknemers en nieuw personeel, maar tot nog toe werd dit door vakbonden alleen geaccepteerd als tijdelijke maatregel om moeilijke tijden te overbruggen.
Bron: New York Times

1 comment:

Fred Hubner said...

Under pressure of high unemployment, see American unions are forced to enter into contracts that provide lower wages for new employees and temporary workers than the current employees at companies like General Motors, Chrysler and Caterpillar. There is a Harley-Davidson factory where permanent workers earn $ 31 per hour. New personnel receive $ 25, what is the reward for all permanent employees when the old guard left the company. Flexible workers receive $ 18.50 per hour. A director of the United Steelworkers that represents workers at Harley-Davidson speaks of an absolute defeat for the unions. " Industrial companies have been trying for decades to 'stacked' contracts that distinguish between current employees and new staff, but until now this was only accepted by unions as a temporary measure to overcome difficult times.