Friday, March 5, 2010

Strijd Tekel-arbeiders nieuwe fase ingegaan

[Door Meriç Esin / Zie ook eerder artikel hieronder] - De strijd van de Tekel-arbeiders die al sinds half december van vorig jaar aan de gang is, ging onlangs na 78 dagen een nieuwe fase in. 78 dagen lang hebben de arbeiders zich onder veelal ongunstige omstandigheden vanuit Ankara verzet tegen de neoliberale politiek van premier Erdoğan en zijn AKP-regering en tegen de desastreuze gevolgen van de uit deze politiek voortvloeiend privatiseringsgeweld. Het privatiseringsgeweld dat in navolging van vele honderden andere bedrijven nu ook het voormalige staatsmonopolie ‘Tekel’, voor een appel en een ei, van Turkije’s nationale rijkdom heeft losgerukt.

De arbeiders hebben zich tegen deze nationale verarmingspolitiek verzet en tegen de vertrapping van hun recht op een menswaardig bestaan en een menswaardige toekomst. Zij hebben weerstand geboden tegen de toepassing van de zogenaamde 4C-regeling van de premier en zijn regering en zij hebben daar de eis van de totale opheffing van deze regeling tegenover gesteld. Tegenover de 4C-regeling hebben zij werkgarantie, voortzetting van hun huidig loonniveau, behoud van hun opgebouwde arbeidsvoorwaarden en respectatie van hun verworven rechten geëist. De Tekel-arbeiders genoten daarbij de sympathie, steun, solidariteit en deelneming van Turkije’s arbeidersbeweging en van grote aantallen mensen in het buitenland.

De strijd en het verzet van de arbeiders en de offers die zij daarbij gebracht hebben blijken na zo veel dagen niet voor niets geweest te zijn. Eergisteren kwam daar het eerste markante resultaat uit voort. De Hoge Raad sprak zijn beslissing met betrekking tot de acceptatietermijn voor de 4C-regeling uit en bracht die naar buiten. Deze houdt onder andere in dat de acceptatietermijn voor de 4C-regeling (die slechts 1 maand van duur was) met 8 maanden verlengd zal worden en dat de Tekel-arbeiders zolang hun strijd mogen voortzetten voor de realisering voor hun overige eisen.

De arbeiders hebben met instemming kennis genomen van de beslissing van de Hoge Raad omdat zij nu niet meer gedwongen zijn om uiterlijk binnen een maand individueel het aanbod van de 4C-regeling te accepteren dan wel te weigeren. Bovendien is met de beslissing de dreiging van het gebruik van politiegeweld tegen hen, in ieder geval voor de duur van 8 maanden, en in ieder geval formeel, opgeheven. Daaruit blijkt dat de Hoge Raad genoodzaakt is de legitimiteit van de eisen en het verzet van de Tekel-arbeiders te erkennen.

Feitelijk komt de beslissing daardoor neer op een tussen-nederlaag voor de premier en zijn regering. De premier en de zijnen hadden eerder aangekondigd op 28 februari grootschalig geweld tegen de arbeiders te zullen inzetten als zij niet daarvóór hun verzet zouden beëindigen en de 4C-regeling zouden accepteren. Het feit dat op 28 februari het aangekondigde geweld uitbleef was een tussen-nederlaag van politieke aard voor de premier en zijn regering. En de beslissing van de Hoge Raad houdt voor hen daarbij nu ook een juridische tussen-nederlaag in.

De beslissing van de Hoge Raad is en zal verder gunstig van invloed zijn op de voorwaarden voor de strijd van de Tekel-arbeiders. Zij hebben nu de ruimere mogelijkheid om hun krachten als het moet te reorganiseren en zich op te maken voor een sterkere voortzetting van de strijd voor de realisatie van hun overige eisen. Want die zijn nog steeds niet ingewilligd en daar zal men nog verder keihard voor moeten doorstrijden. Door dat alles zijn het zelfvertrouwen, de vastberadenheid en de strijdlust van de Tekel-arbeiders significant toegenomen en is hun geloof in de uiteindelijke overwinning groter geworden.

Op 1 maart 2010, de dag waarop de Hoge Raad zijn beslissing uitsprak en naar buiten bracht, verklaarde voorzitter M. Türkel van voedingsbond TEKGIDA-İŞ, dat de tijd aangebroken zou zijn om de Tekel-strijd over het hele land te spreiden. Daarvoor zouden de verzetstenten in Ankara afgebroken moeten worden om ze vervolgens in verschillende steden overal in het land weer op te zetten. De grote meerderheid van de Tekel-arbeiders stemde daarmee in. In de middag van 2 maart 2010 werden de tenten afgebroken en begonnen de arbeiders huiswaarts te bewegen.

Voorzitter M. Türkel verklaarde in een persconferentie bovendien dat de acties tot 1 april 2010 gestaakt zullen worden. M. Türkel: “Op 1 april 2010 komen de Tekel-arbeiders weer terug naar Ankara om voor de duur van een nacht een zitactie te houden, de stand op te maken en hun verdere strijdroute te bepalen.”.

Sommige kringen, waaronder ook een deel van de Tekel-arbeiders zelf, staan onder de gegeven omstandigheden sceptisch tegenover deze ‘spreiding van het verzet’ en ‘inlassing van een pause’. In hoeverre deze scepsis terecht is, zal de tijd wel relatief snel uitwijzen. In ieder geval blijft het plan van de gezamenlijke vakcentrales TÜRK-İŞ, DİSK, KESK en KAMU-SEN om op 26 mei 2010 eventueel opnieuw een algemene staking te overwegen, voorlopig van kracht.

Meriç Esin (meric.esin@hotmail.com)
3 maart 2010

Verzet Tekel-arbeiders begint vruchten af te werpen

Het verzet van de Tekel-arbeiders in Turkije duurt onverminderd voort. Op deze 77ste dag van hun verzet staan de arbeiders nog altijd even vastberaden als strijdbaar op de bres voor hun werkzekerheid, opgebouwde arbeidsvoorwaarden en sociale verworvenheden. Premier Erdoğan en zijn AKP-regering die de eisen van de Tekel-arbeiders ‘onredelijk’ vinden en hun strijd als ‘illegaal’ bestempelen, stellen daar de zogenaamde 4C-regeling (zie hieronder) tegenover. Deze regeling die de arbeiders tot werkloosheid, armoede en honger of emigratie veroordeelt is bovendien allerminst in overeenstemming met de ILO-normen, internationale overeenkomsten en grondwet van Turkije. Een gegeven dat de arbeiders voldoende reden geeft om juist de regeling zelf ‘onredelijk’ en ‘onwettig’ te vinden.

Vakcentrale TÜRK-İŞ en de bij deze aangesloten voedingsbond TEKGIDA-İŞ hebben onlangs een procedure bij de Hoge Raad laten starten met het doel om de 4C-regeling te laten vernietigen, dan wel deze te laten omzetten in een voor de arbeiders onschadelijke regeling. Daarnaast is de procedure bedoeld om de periode waarin men moet beslissen wel of geen gebruik van de 4C-regeling te zullen maken in overeenstemming te laten brengen met de bepalingen in de grondwet van Turkije. De huidige duur van deze periode is namelijk vooralsnog in strijd met de grondwetbepalingen, die voorschrijven dat deze periode juist langer van duur moet zijn.

Premier Erdoğan en zijn AKP-regering lappen de grondwet aan hun laars en willen koste wat het kost, op brutale wijze hun zelfgemaakte, illegale en anti-juridische 4C-regeling door de strotten van de arbeiders duwen. Dat willen zij tegen alle redelijkheid, rechtvaardigheid en democratische principes in en ondanks alles en iedereen! Ondanks het voortdurende verzet van de Tekel-arbeiders en de permanente protestbeweging van miljoenen arbeiders, werkers, brede volkslagen, grote onderdrukte groepen en talloze organisaties in het land…! Ondanks de aanhoudende protesten van de internationale vakorganisaties ITUC, ETUC, IUF en vanuit Nederland de FNV…! Ondanks de talrijke actief solidariserende individuen en groepen van mensen in verschillende werelddelen en landen…!

Premier Erdoğan verklaarde eerder herhaaldelijk dat de Tekel-arbeiders uiterlijk op 28 februari 2010 hun verzet moesten beëindigen, de 4C-regeling moesten accepteren en het terrein waarop hun verzetstenten nog steeds staan moesten vrijgeven. Zouden zij hem niet ‘gehoorzamen’, dan zou hij de ‘veiligheidskrachten’ inzetten om hen met grootschalig staatsgeweld daartoe te dwingen.

Deze intimiderende dreigementen hebben steeds alleen maar geleid tot vergroting van de vastberadenheid bij de Tekel-arbeiders en hun miljoenen-aanhang. Daaronder vele individuele vakbonden, die in weerwil van de bekritiseerde top van met name de vakcentrale TÜRK-İŞ, een actievere en strijdbaardere opstelling erop nahouden. Voorzitter Atilay Ayçin van de bij vakcentrale TÜRK-İŞ aangesloten vakbond voor personeel in de civiele luchtvaart HAVA-İŞ: “… Als men de Tekel-arbeiders ook maar aanraakt dan zullen wij massaal het Beyazit-Plein oplopen, zullen wij ons vervolgens met de andere arbeiders in Kızılay verenigen en gezamenlijk rekenschap vragen! … … Mocht het nodig zijn, dan zullen wij ook het parlementsgebouw bezetten! …”. Deze boodschap die de voorzitter tijdens een grote bijeenkomst in İstanbul op 27 februari uitsprak werd met instemming door duizenden arbeiders onthaald en toegejuicht. Voor het geval de regering toch op 28 februari de aanval op de Tekel-arbeiders zou inzetten, hebben zich er in de voorgaande dagen verschillende groepen van arbeiders, kunstenaars, studenten en anderen bij de Tekel-arbeiders gevoegd, met het doel om de materiële weerstand van het verzet verder te vergroten en te versterken.

De aanval door de ‘veiligheidskrachten’ bleef op 28 februari echter uit. In de avond van 28 februari verklaarde premier Erdoğan het volgende: “De Tekel-arbeiders krijgen tot 2 maart de tijd om hun verzet te beëindigen en de regeling te accepteren. Aanstaande dinsdagavond (2 maart 2010) zullen wij de zaken bekijken. Wij zullen geen situaties in dit land dulden die tegen de wetten en tegen het recht indruisen. Want daar wordt misbruik van gemaakt. Aan dit misbruik zullen wij geen krediet verlenen.”.

Ondertussen had de Hoge Raad, bij welke de procedure inzake de 4C-regeling liep, verklaard, dat er bijna zeker op maandag 1 of dinsdag 2 maart een beslissing over de regeling uitgesproken zou worden. Vanmiddag kwam het ervan en de Hoge Raad bracht zijn beslissing naar buiten. Deze houdt het volgende in:

--De acceptatietermijn van de 4C-regeling (die slechts 1 maand van duur was) zal met 8 maanden verlengd worden;
--Het staat de Tekel-arbeiders vrij om hun verzet nog gedurende 8 maanden voort te zetten;
--Over 8 maanden kan en mag iedere Tekel-arbeider de 4C-regeling als nog accepteren;
--Gedurende de komende 8 maanden hebben de Tekel-arbeiders recht op schadevergoeding ten gevolge van arbeidsverlies. Deze vergoeding bedraagt 1100,- Turkse Lira’s per maand. (Globaal omgerekend komt dit bedrag neer op ruim 550,- Euro.)

Daarmee is een deel van de beoogde overwinning formeel en feitelijk behaald. De strijd begint haar vruchten af te werpen. De Tekel-arbeiders hebben uiteraard met vreugde en blijdschap van het besluit van de Hoge Raad kennis genomen. Tegelijkertijd gaven zij te kennen hun verzet met nog meer energie en vastberadenheid voort te zullen zetten. Want: “De strijd is nog maar pas begonnen!”. En: “De buit is nog niet helemaal binnen!”. Daarmee doelen zij op het feit dat het nu de beurt is gekomen aan de gehele vernietiging van de 4C-regeling in haar huidige staat, dan wel gehele aanpassing van de regeling aan de eisen van de Tekel-arbeiders.

Het bestuur van vakcentrale TÜRK-İŞ vergadert vanavond over de manier waarop de strijd in de komende tijd verder voortgezet zal worden. Morgenochtend om 10:30 uur zal de vakbondstop in een verklaring zijn besluiten ter zaken openbaar maken.

Het Tekel-verzet dat tot vandaag in een cruciale fase verkeerde zal na vandaag in een nieuwe, voor de arbeiders gunstigere fase overgaan. De noodzaak van binnenlandse en internationale eenheid, strijd en solidariteit blijft meer dan voorheen van kracht!

Meriç Esin (meric.esin@hotmail.com)
1 maart 2010

========================================
Sinds medio december 2009 zijn de Tekel-arbeiders in Turkije massaal in verzet tegen (de gevolgen van) het genomen besluit om de tabaksverwerkende divisie van het voormalige staatsmonopolie Tekel te privatiseren. Ten gevolge van dat besluit dreigen de arbeiders hun werkzekerheid, vaste arbeidsovereenkomsten, huidig loon- en arbeidsvoorwaardenniveau en andere opgebouwde rechten en verworvenheden te verliezen. De Hoge Raad voor Privatisering, raadsvoorzitter premier Erdoğan en zijn AKP-regering hebben tot privatisering van het monopolie besloten en willen de arbeiders nu de garantieloze en anti-juridische ‘4C’-regeling door de strot duwen. In deze regeling is bepaald dat alle huidige vaste arbeidsovereenkomsten van de Tekel-arbeiders vernietigd zullen worden en de arbeiders daarvoor in de plaats, als zij zouden willen, voor een periode tussen vier en elf maanden tijdelijk elders tewerkgesteld zullen kunnen worden. En dan zouden zij gedurende deze periode slechts een derde tot maximaal de helft van het loon gaan verdienen dat zij tot nu toe verdienden. De ‘4C’-regeling brengt een drastisch inkomensverlies, verlies van werkgarantie, sterke reductie van omvang, inhoud en niveau van de arbeidsvoorwaarden, werkloosheid en armoede voor de arbeiders met zich mee. Bovendien druist de ‘4C’-regeling in tegen de ILO-normen, internationale overeenkomsten en grondwet van Turkije.
Wees solidair met de Tekel-arbeiders. Uw solidariteit zal bijdragen aan hun overwinning. Laat blijken dat hun stem ook door u gehoord wordt en dat zij niet alleen staan. Maak dit duidelijk aan premier Erdoğan en de zijnen. Steek de Tekel-arbeiders een hart onder de riem met uw solidariteitsboodschappen. Strijden en langdurig actievoeren onder ongunstige omstandigheden brengen ook extra materiële behoeften met zich mee. Voedsel, medicijnen, sokken en handschoenen, slaapzakken, dekens, tenten en andere nodige zaken kosten geld. Draag bij aan de bekostiging daarvan en stort een geldelijke bijdrage. Vertel aan mensen in uw omgeving over de strijd van de Tekel-arbeiders. Roep hen op om ook solidair te zijn. Bedenk zelf ook initiatieven en breng die, eventueel samen met anderen, in praktijk. Stuur dit bericht door naar uw contacten.
DRAAG BIJ AAN DE OVERWINNING VAN DE TEKEL-ARBEIDERS IN TURKIJE DIE TERECHT VECHTEN VOOR DE VERDEDIGING VAN HUN RECHTEN, VOOR EEN MENSWAARDIG BESTAAN EN EEN MENSWAARDIGE TOEKOMST!
----------Stuur uw solidariteitsboodschappen naar: bilgi@tekgida.org.tr
----------Of deel uw boodschappen mee via telefoonnummer:
0090-312 433 4955
----------Stort een geldelijke bijdrage:
Rekeningnr: 46.88.86.079
Ten name van: Stichting Aksi
Naam Bank: ABN AMRO
Onder vermelding van: TEKEL-staking
(Uw bijdragen worden wekelijks naar de rekening van het ‘SOLIDARITEITSFONDS TEKEL-ARBEIDERS’ in Turkije overgemaakt. Het fonds is door ‘TEK-GIDA İŞ’ speciaal in het leven geroepen. ‘TEK-GIDA İŞ’ is de belangrijkste vakbond van de stakende TEKEL-arbeiders.)
----------Stuur een protestmail naar premier Erdoğan: http://www.doorbraak.eu/documenten/OproepErdogan.doc
----------Bedenk zelf ook andere solidariteits-initiatieven en breng die, eventueel samen met anderen, in praktijk.
----------Stuur dit email-bericht door naar uw contacten.
========================================

No comments: