Saturday, November 1, 2008

Organising Academy ‘zeer succesvol’

De Organising Academy (OA) van de Britse vakcentrale TUC is ‘zeer succesvol’ gebleken als katalysator van vernieuwing en in het verspreiden van een nieuwe cultuur gericht op het organiseren van nieuwe groepen werknemers. Dat is de conclusie van een evaluatie die Jane Holgate en Melanie Simms hebben uitgevoerd ter gelegenheid van de tiende verjaardag van de instelling.
Hoewel de conclusie optimistisch is, is de evaluatie niet alleen maar rozengeur en maneschijn, aldus Paul Nowak op de blog van de OA. Sommige bonden die de organisingaanpak hebben omarmd laten een indrukwekkende groei zien, maar in het algemeen is de organisatiegraad ‘hardnekkig stabiel’ gebleven. Enkele conclusies van Holgate en Simms:
  • Eénenzeventig procent van de afgestudeerden van de OA is nog steeds actief binnen de vakbeweging; de helft als organiser. Anderen zijn zich met de politiek gaan bezighouden; één is inmiddels lid van het Parlement. Sommige afgestudeerden die nog werkzaam zijn als organiser zeggen dat ze moeten opboksen tegen een cultuur die erop gericht is om leden te helpen in plaats van ze te leren om zichzelf te organiseren. Afgestudeerden onderhouden sterke netwerken die de bondsgrenzen overstijgen.
  • Afgestudeerden waarderen wat ze op de OA hebben geleerd, al zouden ze meer hebben willen leren over de bredere strategische aspecten van het organisen.
  • Organising is nog altijd een slechtbetaalde baan met beperkte carrièremogelijkheden. Sommigen zullen overstappen naar andere functies, wat ongunstig kan zijn voor het lange-termijnperspectief dat nodig is bij organisingcampagnes.
  • TGWU (nu gefuseerd tot Unite) heeft een strategie ontwikkeld die gebaseerd is op economisch onderzoek en die erop gericht is om hele sectoren te organiseren in plaats van individuele werkplekken. De bond heeft honderd organisers opgeleid en haalt zijn doelstelling om jaarlijks 10.000 nieuwe leden te organiseren.
  • De GMB heeft ervoor gekozen om organising onderdeel te maken van het takenpakket van alle bestuurders. Om te voorkomen dat deze taak tussen wal en schip valt moeten bestuurders als onderdeel van hun functioneringsgesprekken verslag uitbrengen over hun organisingactiviteiten. De vakbond heeft besloten dat het essentieel is om zijn positie te consolideren in uitbestede sectoren zoals catering en schoonmaak, na een periode van snelle expansie.
  • In de detailhandel biedt USDAW kaderleden een trainingsprogramma van zes maanden. Gedurende die periode betaalt de bond het equivalent van hun salaris aan de werkgever, in de verwachting dat de kaderleden na hun opleiding terugkeren naar hun oorspronkelijke werkplek. De afgelopen vier jaar is de bond gegroeid van 310.000 tot 340.000 leden. Dat is indrukwekkend gezien het grote personeelsverloop in de sector: de bond moet jaarlijks 80.000 nieuwe leden werven alleen al om het ledental stabiel te houden.
  • Er is een groeiend besef dat bonden zichtbaar moeten zijn op lokaal niveau. De vakcentrale kan op lokaal niveau weinig doen als het gaat om organising. Nu Britse bonden echter fuseren tot steeds grotere, algemene bonden komen er wellicht meer middelen beschikbaar om lokale kantoren op te zetten die zich kunnen inzetten voor werknemers die nog geen vakbondslid zijn. Holgate en Simms wijzen op succesvolle voorbeelden van lokale vakbondscentra in Amerika.
Foto Rod Leon / Stronger Unions blog

No comments: