Monday, October 22, 2007

Netwerken van informele werknemers: de nieuwe Internationale?

Netwerken van informele werknemers kunnen wellicht de emancipatoire belofte van de Internationale inlossen, stelt academicus in ruste Peter Waterman. In een discussiestuk bepleit hij om nader te onderzoeken hoe zulke netwerken zich verhouden tot de traditionele vakbonden.
Eén van de voorbeelden die hij bespreekt zijn de Euromarsen, een Europees netwerk van werklozenorganisaties die sinds 1997 campagne hebben gevoerd voor een sociaal Europa. Een belangrijke doelstelling was de invoering van een Europees sociaal minimum.
Meer in het algemeen verwijst hij naar netwerken van informele werknemers; stadsbewoners; kinderarbeiders; plattelandsarbeiders; inheemse volken; arbeidsmigranten; kleine producenten; werklozen; het high- en lowtech precariaat en andere categorieën, die uiteraard overlappen.
Waterman bepleit om zulke netwerken niet alleen op te vatten als tijdelijke of voorlopige organisatievormen, die uiteindelijk zouden moeten uitmonden in ‘echte’ vakbonden; maar als een mogelijk alternatief voor of aanvulling op traditionele vakbonden. Deze organisatievorm sluit misschien beter aan op het werk zoals dat steeds meer te vinden is in het huidige geglobaliseerde en gecomputeriseerde netwerkkapitalisme.
Een voorlopige versie van Waterman’s artikel kan worden opgevraagd bij de auteur.

No comments: