Friday, August 15, 2014

Hoe SIPTU 12.000 zorgwerkers organiseerde

In een artikel dat binnenkort in Industrial Relations Journal verschijnt analyseren Caroline Murphy en Thomas Turner hoe de Ierse vakbond een combinatie gebruikte van grassroots organising, rechtzaken en lobbyen om (thuis-) zorgwerkers te organiseren en in verzet te komen tegen bezuinigingen.

De campagne startte in 2004 toen de economie bloeide. Als gevolg van de financiële crisis in 2008 kreeg de zorgsector te maken met bezuinigingen en outsourcing. De vakbond reageerde door nog intensiever te organisen met als doel solidariteit tussen alle werknemers in de zorgsector.

Een cruciaal element in de campagne was de steun van zorgontvangers en hun familieleden, die meeliepen in demonstraties. Een ander element was een serie road shows over de hervorming van de thuiszorg, georganiseerd in samenwerking met de overheid. Zorgwerkers konden betaald verlof krijgen om aan de bijeenkomsten mee te doen. De bijeenkomsten boden de vakbond een kans om nog meer werkers te mobiliseren.

Tot nog toe heeft de SIPTU zich vooral gericht op het bestrijden van verdere privatisering van de zorg. Een belangrijke uitdaging is om de werkers te organiseren die al in dienst zijn bij particuliere ondernemingen, stellen Murphy en Turner.

Artikel (gated)

Friday, August 1, 2014

Maak van vakbondsvrijheid een burgerrecht

Amerikaanse parlementsleden hebben een wetsvoorstel gelanceerd dat vakbondsvrijheid vastlegt als burgerrecht. Voor een deel gaat het erom stelling te nemen: “We hebben het fundamentele recht om op te staan en ons uit te spreken over onrechtvaardigheid in dit land.” Maar het is niet alleen symbolisch: de wet zou werkers de mogelijkheid bieden om zinvolle juridische stappen te zetten als ze gediscrimineerd worden vanwege hun vakbondsactiviteiten.

The Nation, Working in these times

Wednesday, July 30, 2014

Uitspraak VS: ‘McDonald’s aansprakelijk voor arbeidsovertredingen van franchises’

Tot grote verontwaardiging van de werkgeverslobby heeft de Amerikaanse  National Labor Relations Board bepaald dat McDonald’s verantwoordelijk zou kunnen worden gehouden voor onderbetaling en andere misstanden bij franchises. De New York Times citeert experts die suggereren dat de uitspraak, als deze standhoudt, vergaande gevolgen kan hebben. Bedrijven die gebruik maken van onderaannemers of uitzendbureaus worden mogelijk op zijn mins medeaansprakelijk voor overtredingen op het gebied van overwerk, loon en vakbondsvrijheid.

De Labor Board ‘verklaarde 43 van de 181 claims ontvankelijk waarin McDonald’s restaurants ervan worden beschuldigd werknemers illegaal te ontslaan, te bedreigen of anderszins te straffen voor hun vakbondsactiviteiten’. Nog eens 64 claims worden nog onderzocht.

Via. Achtergrond fastfood campagne

Tuesday, July 29, 2014

Nieuwe fase fastfood campagne, mogelijk directe actie
De afgelopen maanden hebben protesten van fastfood werkers zich verspreid over Amerika en zelfs over de hele wereld (afgelopen mei, zie kaart hierboven). Ze eisen $15 per uur en het recht om zich te organiseren. Afgelopen weekend zijn 1.300 fastfood werkers naar een congres in Illinois gekomen om de volgende fase van de campagne te bespreken. Ze gaven aan dat ze alles zullen doen wat nodig is (‘whatever it takes’) om hun doel te bereiken. Daarbij valt ook te denken aan directe actie zoals restaurantbezettingen en sit-down strikes.

Geïnspireerd door Martin Luther King en door Justice for Janitors (de Amerikaanse schoonmakerscampagne), stemden de werkers unaniem ‘voor een golf van burgerlijke ongehoorzaamheidsacties’. De campagne ontwikkelt zich tot een brede sociale beweging:
A video shown at the convention on Saturday morning drew an explicit line between the civil rights era, organized labor, feminism, the immigrant justice movement, the push for marriage equality, and the fast food workers. Speakers repeatedly emphasized the inclusiveness of the fast food workers’ movement, and its commitment to immigrant rights, racial justice, gender parity, and LGBT equality. (MSNBC)
De campagne levert nu al resultaten op, aldus voorzitter Mary Kay Henry van dienstenvakbond SEIU. De vakbond heeft net een contract getekend voor cateringpersoneel en andere dienstverleners in scholen in LA dat zorgt dat hun lonen, nu vaak $8 of $9 per uur, stijgen naar $15 per uur in 2016. De campagne heeft de inkomensongelijkheid ook op de politieke agenda gezet. Seattle heeft een lokaal minimumloon van $15 per uur ingevoerd en San Francisco en Chicago overwegen vergelijkbare maatregelen. Tijdens de tussentijdse verkiezingen in november zal in veel staten worden geprobeerd om het minimumloon te verhogen.

Ondertussen verdienen de fastfood ceo’s 1.200 keer zoveel als ze hun werkers betalen. Sinds 2000 is hun inkomen met 300% gestegen; de lonen van hun werkers met slechts 0,3%.

Wednesday, July 16, 2014

Huishoudelijk werkers participeren in actieonderzoek

Een netwerk van onderzoekers, vakbondsactivisten en huishoudelijk werkers heeft onderzoek gedaan naar de positie van huishoudelijk werkers in Nederland en Zuid-Afrika. Huishoudelijk werkers speelden een actieve rol in het onderzoek. De onderzoekers leggen uit:
In doing so, we wanted to redress the frequent experiences of domestic workers who have been “studied” by researchers who often demand time, ask difficult and intimate questions, and rarely return their results or give back to the domestic workers and their organizations. At the same time, we focused on assuring that this research would be relevant to domestic work- ers themselves, accessible to organizations and applicable to the active national contexts that are developing policy changes to increase workers’ rights.
In een handleiding beschrijven ze hoe het onderzoek is uitgevoerd. De onderzoekers namen verantwoordelijkheid voor de onderzoeksmethoden en de werkers hadden een rol als medeonderzoeker. Iedere werker die interesse heeft moet mee kunnen doen, suggereren de auteurs, al zijn er wel praktische overwegingen (taal, tijd). De medeonderzoekers werden getraind en voerden interviews uit. De handleiding beschrijft zaken als het vaststellen van de onderzoeksvraag, respondenten vinden, interviewvaardigheden, uitschrijven en coderen van interviews en het analyseren van de resultaten. Handleiding

Wednesday, June 4, 2014

FNV: Meer actie, betere resultaten

In de eerste vijf maanden van dit jaar is het aantal vakbondsacties verdubbeld ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, zo heeft de FNV bekendgemaakt.

Acties waren vaak nodig vanwege verslechteringsvoorstellen van werkgevers, aldus cao-coördinator Mariëtte Patijn. Waar actie is gevoerd, zijn betere cao-afspraken gemaakt. De gemiddelde loonstijging, 1,73%, is hoger dan vorig jaar.

Mariëtte Patijn:
Wij willen dat werkgevers duurzaam met mensen omgaan. Dat zij zorgen voor eerlijk werk voor iedereen, met een inkomen waarvan je kunt rondkomen, zonder uitbuiting en onderbetaling. Dit vergt ook actie van werknemers. Het gaat niet van de ene op de andere dag lukken. Wij gaan uit van een paar jaar.

Bron: FNV

Friday, May 23, 2014

Arbeidsconflicten: meer vertrouwen in de vakbond dan in de baas


Onderzoekers van de Radboud Universiteit hebben een survey uitgevoerd onder vakbondsleden om meer inzicht te krijgen in de rol van identificatie en vertrouwen bij de beslissing om mee te doen aan een staking:
In stakingsliteratuur wordt identificatie met de vakbond gezien als een belangrijke voorspeller van stakingsdeelname. Sociale identificatie is de binding die een persoon heeft met een groep. Het is een belangrijk begrip binnen de sociale psychologie om keuzes van mensen te verklaren. Hoe sterker de binding met de bond, des te groter de kans dat een medewerker staakt. Maar een medewerker kan zich ook sterk identificeren met het bedrijf. Veel mensen zijn trots op hun baan en de organisatie waarvoor ze werken. Het is niet onwaarschijnlijk dat werknemers zich tegelijkertijd met zowel de werkgever als met de vakbond identificeren.
Uit het onderzoek blijkt dat werknemers zich zich bij een dreigend cao-conflict veel sterker met de vakbond identificeren (3,5 op een schaal van 1-5) dan met het management (2,4). Ook hebben ze veel meer vertrouwen in de vakbond dan het management (3,8 versus 2,9).

Bron (pdf)